IPMA A-programmamanagement

Het traject voor IPMA A-programmamanagement is bedoeld voor de ervaren programmamanager. Met het IPMA A certificaat bewijst u zeer complexe programma’s zelfstandig te kunnen leiden.

 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor IPMA A-programma dient u voldoende ervaring met voldoende complexe programma’s aan te tonen. Hieronder staan de minimale ervaringseisen. Het gaat hier om de totalen van alle programma’s die voor dat niveau meetellen.

In de laatste 12 jaar:
Minimaal 5 jaar (60 niet-overlappende maanden) ervaring als programmamanager in een verantwoordelijke leiderschapsrol in zeer complexe programma’s op strategisch niveau (complexiteit ≥ 32)
OF
Minimaal 4 jaar (48 niet-overlappende maanden) ervaring als programmamanager in een verantwoordelijke leiderschapsrol in zeer complexe programma’s op strategisch niveau (complexiteit ≥ 32)

EN
minimaal 3 jaar (36 niet-overlappende maanden) ervaring als projectmanager in een verantwoordelijke leiderschapsrol in zeer complexe projecten op strategisch niveau (complexiteit ≥ 32)

U beschrijft zoveel programma’s dat u daarmee aantoont minimaal aan deze ervaringseis te voldoen. In het Ervaringsdocument is ruimte om 3 programma’s te beschrijven. Maar indien u bijvoorbeeld slechts 2 programma’s nodig heeft om aan deze ervaringseis te voldoen, mag u de rest leeg laten.

De situatie kan zich voordoen dat u in de laatste 8 jaar niet voldoende maanden ervaring kunt aantonen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld. Maar u heeft in de periode daarvóór wel voldoende ervaring opgebouwd.
In dergelijke gevallen is het wellicht mogelijk ervaring van  9 t/m 12 jaar geleden mee te laten tellen om aan de ervaringseis te kunnen voldoen. Zie hiervoor de Toelichting invulinstructie.

 

Programma-indicatoren

Om u als kandidaat enig houvast te geven geeft onderstaande lijst enige indicatie van de verwachte minimum¬omvang van een ‘typisch’ A-programma. Maar let wel: dit zijn geen minimumeisen; de getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector.

 

Factoren van programmacomplexiteit

Indicatieve richtlijnen

IPMA A

Periode dat u verantwoordelijk programmamanager was ≥ 24 maanden
Geplande doorlooptijd van het programma ≥ 24 maanden
Werkelijke doorlooptijd ≥ 24 maanden
Aantal mensen direct aangestuurd ≥ 12
Aantal mensen indirect aangestuurd ≥ 60
Aantal uren van de door u (direct en indirect) aangestuurde mensen ≥ 40.000
Aantal uren door u als programma­manager aan het programma besteed ≥ 2.400
Aantal belanghebbende partijen ≥ 16, waarvan min. 6 op directieniveau

De volledige informatie is te vinden in de Invulinstructie (.pdf).

 

Fasen van het traject

Het IPMA A-traject is opgedeeld in 4 fasen:

Fase 0: Aanmelding

Fase 1: Intakegesprek (op basis van eigen documentatie)

Fase 2: Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment inleveren. Beoordeling toelaatbaarheid.

Fase 3: Rapport↺ Beoordeling rapport

Fase 4: Assessmentinterview

 

Het gehele traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te
worden afgerond. Fase met ↺ geeft aan dat indien die activiteit (het Schriftelijk examen, Rapport en/of Assessment­interview) als onvoldoende wordt beoordeeld, deze activiteit éénmalig opnieuw uitgevoerd mag worden. Hiervoor worden de kosten van de desbetreffende fase nogmaals in rekening gebracht.

 

Fase 1: Intakegesprek

Het traject start met een intakegesprek met twee assessoren. In dit gesprek bekijken we of u potentieel aanmerking komt voor IPMA A. Voor dit gesprek hoeft u nog geen documenten in te vullen. Eigen documentatie die uw competentie als programmamanager onderbouwen zijn wenselijk. Na het gesprek krijgt u advies over het vervolgen van het traject.

 

Fase 2: Inleveren 3 documenten

U levert het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment in. Er vinden twee beoordelingen plaats. Na inleveren controleren we uw ingezonden document op de toelatingseisen. Als de drie documenten zijn ingeleverd en goedgekeurd vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren.

De sjablonen vindt u hieronder bij het betreffende onderdeel. Gebruik bij het opstellen de Toelichting invulinstructie.

 

Ervaringsdocument

In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen en werkervaring. Verder geeft u vier referenten die betrokken zijn geweest bij uw programma’s. Tot slot beschrijft u de programma’s waarmee u aantoont aan de toelatingseisen te voldoen, en geeft u het complexiteitsniveau van elk van deze programma’s aan. Na inleveren beoordelen wij uw document op volledigheid en toelatingseisen. Gebruik het sjabloon Ervaringsdocument.

 

Managementsamenvatting

In de Managementsamenvatting geeft u achtergrondinformatie over de organisatie waar u programma’s uitvoert en geeft u een beschrijving over de programma’s 1, 2 en 3 die u in het ervaringsdocument heeft ingevuld. De documenten dienen uiterlijk 6 weken voor de assessmentdatum te worden ingeleverd. Gebruik het sjabloon Managementsamenvatting.

 

Zelfassessment

In het Zelfassessment geeft u per competentie uw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geeft u een praktijkvoorbeeld van uw ervaring. Gebruik het sjabloon Zelfassessment.

 

Eindbeoordeling

Nadat uw 3 documenten positief zijn beoordeeld op de ingangseisen vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren. Zij bepalen of u toelaatbaar bent voor fase 2. U ontvangt binnen 3 weken de uitslag en eventuele feedback voor uw verdere traject. Bij een positieve uitslag kunt u verder naar fase 3.

 

Referentenonderzoek

Na akkoord op fase 2 kunt u via de portal uw referenten uitnodigen en feedback te geven. In het referentenonderzoek wordt u door vier personen beoordeeld op uw functioneren, middels een zestal open vragen en een gesloten vraag. De beoordelaars zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle beoordelaars krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Het referentenonderzoek geeft aanvullende informatie aan de assessoren over hoe uw omgeving aankijkt tegen uw functioneren. De beoordelingen van de opdrachtgever en de leidinggevende worden voorafgaand aan het assessment aan u ter beschikking gesteld. Wegens de afhankelijkheidsrelatie van de twee teamleden met de kandidaat is het commentaar van hen vertrouwelijk en wordt dit alleen aan de assessoren ter hand gesteld.

 

Fase 3: Rapport

In het rapport geeft u een uitgebreide beschrijving van uw programma. In het rapport beschrijft u de achtergrond, uw uitdagingen en een terugblik op uw functioneren. Het rapport heeft een voorgeschreven structuur. U gebruikt hiervoor het sjabloon Rapport IPMA A en B portfoliomanagement. In de Toelichting invulinstructie leest u precies wat u dient te vermelden.

 

Fase 4: Assessmentinterview

Het assessment is een interview van twee uur met twee assessoren. In onderling overleg wordt een datum en tijdstip vastgesteld. Uw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

 

Wij verzoeken u onderstaande documentatie mee te nemen naar het assessment:

  • Een document waarin het programmabeschreven wordt; een plan, plan van aanpak, projectinitiatiedocument (PID) of offerte.
  • Een document waarin staat hoe u met de risico’s en onzekerheden van het programma omgaat; een risicoregister, risico en kansenlijst, risicologboek, issuelogboek, risicodatabase, etc.
  • Een document waarin staat hoe u met wijzigingen omgaat; een wijzigingenlijst, VtW-database, wijzigingslogboek, wijzigingsvoorstellendossier, etc.
  • Documentatie welke aantoont hoe de besluitvorming in en over uw programma verliep; verslagen van stuurgroepoverleg, managementoverleg, overleg met de opdrachtgever, bestuurlijk overleg, etc.
  • Documentatie waarin staat hoe u het programma heeft afgesloten; eindrapport, evaluatie, dechargeverklaring, leerpuntenrapport, afsluitende rapportage, etc.

De assessoren kunnen aanvullende documentatie verzoeken, afhankelijk van de inhoud van uw Managementsamenvatting en Rapport. Alle informatie wordt door IPMA Certificering en de assessoren vertrouwelijk behandeld. Alle assessoren hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht geheimhouding toch een probleem zijn neem dan contact met ons op.

Het meenemen van documentatie is geen verplichting, maar helpt u bij de onderbouwing van uw ervaring. Het niet kunnen overhandigen van documentatie leidt niet tot afwijzing. Het ontbreken van enige vorm van onderbouwing van uw ervaring kan wel leiden tot een afwijzing.

Voorafgaand aan het interview ontvangt u de feedback van uw opdrachtgever en manager. Wegens de mogelijke afhankelijkheidsrelatie met u is de feedback van uw teamleden vertrouwelijk en wordt deze alleen aan de assessoren ter hand gesteld.

 

Certificaat en register

Na het afronden van het assessment bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat per mail.  Met het certificaat bent u gerechtigd de titel ‘Certified Programme Director’ te voeren. Het IPMA A-certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u in twee simpele stappen uw certificering verlengen.

 

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Zo bent u zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers. Wij updaten het register maandelijks.

 

Downloads

 

Overige informatie

Nadere informatie vindt u in de Invulinstructie (.pdf).

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en certificeren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

De kosten zijn te vinden op de pagina tarieven.