Fasen van het traject

Het IPMA A-traject bestaat uit de volgende fasen:

 • Fase 1: Intakegesprek (op basis van eigen documentatie)
 • Fase 2: Inleveren 3 documenten.
  • Ervaringsdocument
  • Managementsamenvatting
  • Zelfassessment
 • Fase 3: Inleveren Rapport. Beoordeling rapport.
 • Fase 4: Assessmentinterview

Het gehele traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te
worden afgerond.

 

Fase 1: Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een assessor. Dit gesprek is op basis van uw eigen documentatie. Op basis van dit gesprek beoordelen we of IPMA-A het juiste traject is voor u.

 

Fase 2: Inleveren 3 documenten

U start met het inleveren van het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment. Gebruik hierbij de Toelichting invulinstructie (pdf). Er vinden twee beoordelingen plaats. Na inleveren controleren we uw ingezonden document op de toelatingseisen. Als de drie documenten zijn ingeleverd en goedgekeurd vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren.

 

Ervaringsdocument

In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen en werkervaring. Verder geeft u vier referenten die betrokken zijn geweest bij uw projecten. Tot slot beschrijft u de projecten waarmee u aantoont aan de ervaringseisen te voldoen, en geeft u het complexiteitsniveau van elk van deze projecten aan. Na inleveren beoordelen wij uw document op volledigheid en toelatingseisen. Gebruik het sjabloon Ervaringsdocument (.doc).

 

Managementsamenvatting

In de Managementsamenvatting geeft u achtergrondinformatie over de organisatie waar u projecten uitvoert en geeft u een beschrijving over de projecten 1, 2 en 3 die u in het ervaringsdocument heeft ingevuld. De documenten dienen uiterlijk 6 weken voor de assessmentdatum te worden ingeleverd. Gebruik het sjabloon Managementsamenvatting (.doc).

 

Zelfassessment

In het Zelfassessment geeft u per competentie uw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geeft u een praktijkvoorbeeld van uw ervaring. Gebruik het sjabloon Zelfassessment (.doc).

 

Eindbeoordeling

Nadat uw 3 documenten positief zijn beoordeeld op de ingangseisen vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren. Zij bepalen of u door mag naar fase 2. U ontvangt binnen 3 weken de uitslag en eventuele feedback voor uw verdere traject. Bij een positieve uitslag kunt u verder naar fase 3.

 

Fase 3: Projectrapport

In het projectrapport geeft u een uitgebreide beschrijving van project 1. In het rapport beschrijft u de achtergrond van het project, uw uitdagingen in het project en een terugblik op uw functioneren. Het projectrapport heeft een voorgeschreven structuur. U gebruikt hiervoor het sjabloon Projectrapport IPMA A en B (.doc). In de Toelichting invulinstructie (pdf) leest u precies wat u dient te vermelden.

 

Fase 4: Assessmentinterview

Het assessment is een interview van twee uur met twee assessoren. In onderling overleg wordt een datum en tijdstip vastgesteld. Uw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

 

Wij verzoeken u onderstaande documentatie mee te nemen naar het assessment:

 • Een document waarin het project beschreven wordt; een projectplan, projectmanagementplan, plan van aanpak, projectinitiatiedocument (PID) of offerte.
 • Een document waarin staat hoe u met de risico’s en onzekerheden van het project omgaat; een risicoregister, risico en kansenlijst, risicologboek, issuelogboek, risicodatabase, etc.
 • Een document waarin staat hoe u met wijzigingen omgaat; een wijzigingenlijst, VtW-database, wijzigingslogboek, wijzigingsvoorstellendossier, etc.
 • Documentatie welke aantoont hoe de besluitvorming in en over uw project verliep; verslagen van stuurgroepoverleg, projectmanagementoverleg, overleg met de opdrachtgever, bestuurlijk overleg, etc.
 • Documentatie waarin staat hoe u het project hebt afgesloten; projecteindrapport, projectevaluatie, dechargeverklaring, leerpuntenrapport, afsluitende rapportage, etc.

De assessoren kunnen aanvullende documentatie verzoeken, afhankelijk van de inhoud van uw Managementsamenvatting en Projectrapport. Alle informatie wordt door IPMA Certificering en de assessoren vertrouwelijk behandeld. Alle assessoren hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht geheimhouding toch een probleem zijn neem dan contact met ons op.

Het meenemen van documentatie is geen verplichting, maar helpt u bij de onderbouwing van uw projectmanagementervaring. Het niet kunnen overhandigen van documentatie leidt niet tot afwijzing. Het ontbreken van enige vorm van onderbouwing van uw ervaring kan wel leiden tot een afwijzing.

Voorafgaand aan het interview ontvangt u de feedback van uw opdrachtgever en manager. Wegens de mogelijke afhankelijkheidsrelatie met u is de feedback van uw teamleden vertrouwelijk en wordt deze alleen aan de assessoren ter hand gesteld.

 

Terug naar hoofdpagina IPMA-A