ICB4

Met de komst van de ICB4 veranderen er diverse zaken in de examens en assessments van IPMA. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen per certificeringsniveau. Onderaan staat een planning wanneer welke verandering ingaat.

 

Wat is ICB4?

ICB staat voor Individual Competence Baseline. Het is een internationaal vastgestelde set van competenties waarin is vastgelegd wat project-, programma- en portfoliomanagers moeten weten per IPMA niveau.

De examinering van IPMA Certificering was gebaseerd op de ICB versie 3. Onze nieuwe examens zijn dan ook aangepast om aan te sluiten op de nieuwe competenties. De ICB4 is echter meer dan een lijst wat kandidaten moeten weten voor hun examen. Het is een set van best practices op basis van competenties die project-, programma- en portfoliomanagers helpen zich verder te verbeteren.

 

Wat verandert er?

Naast technische competenties is er meer aandacht voor de context en gedrag van projecten. Verder vermindert het aantal competentie-elementen. Dit wordt teruggebracht van 46 competenties naar 28 competenties voor projectmanagement en naar 29 competenties voor programma- en portfoliomanagement. Hierdoor is de nieuwe richtlijn overzichtelijker.

De eindtermen (de basis voor de theorie-examens) zijn aangepast aan de huidige tijd. Dit maakt een IPMA-certificering nog relevanter voor het huidige vakgebied. Voor alle modellen en theorieën is getoetst of ze nog relevant zijn. Niet-relevante stof wordt niet meer uitgevraagd. Naast projectmanagement komen er certificeringen voor programmamanagement en portfoliomanagement. Onderaan deze pagina vindt u wanneer welke verandering in gaat.

 

In de ICB4 wordt strikter omgegaan met deadlines. Alle trajecten moeten zijn afgerond binnen 18 maanden na aanmelden. Dit is inclusief het eventueel overdoen van fasen. IPMA level C dient in z’n geheel (C-theorie en C-assessment) te worden afgerond binnen 18 maanden.

 

IPMA D

Het IPMA D ICB4 examen is aangepast aan de nieuwe competentie-elementen. De theorie sluit hierdoor nog beter aan bij de huidige tijd. De basis van de examenvragen is terug te vinden in de Eindtermen ICB4 en Examengids ICB4. Verder is het Referentiedocument vervangen door het Zelfassessment IPMA D. Dit document is aangepast aan de nieuwe ervarings- en complexiteitscriteria en flink ingekort. Op de Downloadspagina staat een proefexamen (onder het kopje Oefenopgaven).

 

IPMA C

IPMA C-theorie

Het examen IPMA C-theorie volgens ICB4 bestaat alleen uit open vragen en korte casussen. De meerkeuzevragen vervallen. Het examen duurt nog steeds 3 uur. Het hele IPMA C-traject dient binnen 18 maanden na aanmelden te zijn afgerond. De geldigheid van het deelcertificaat is daarom 18 maanden vanaf de inschrijving. De aansluiting op C-assessment vormt geen probleem. Kandidaten met een C-theoriecertificaat ICB3 kunnen IPMA C-assessment volgens ICB4 afleggen. Op de Downloadspagina staat een proefexamen (onder het kopje Oefenopgaven).

 

IPMA C-assessment

De belangrijkste verandering voor IPMA C-assessment is het vervallen van het projectrapport. In plaats daarvan schrijven kandidaten een Managementsamenvatting. Kandidaten beschrijven hierin hun organisatie, maken een samenvatting per project en organogram. De focus ligt niet langer op één maar op drie projecten. Het Referentiedocument wordt vervangen door het Ervaringsdocument en het Zelfassessment. Tevens is er een invulinstructie beschikbaar.  Om deel te nemen aan het C-assessment dienen kandidaten in bezit te zijn van een geldig C-theoriecertificaat. Dit certificaat mag op basis van de ICB3 of ICB4 zijn.

 

Verdere veranderingen zijn:

– De projectervaring (minimaal 36 verschillende maanden C-ervaring) moet (ongewijzigd) in de laatste 6 jaar opgebouwd zijn, maar deze periode kan (op verzoek en gemotiveerd) uitgebreid worden tot 10 jaar (dit was: 9 jaar). De overige cijfermatige eisen zijn ongewijzigd.
– Complexiteit speelt een belangrijkere rol bij vaststelling of een project complex genoeg is (voor IPMA C is een score van minimaal 16 vereist) en daarmee of de kandidaat dus aan de eisen voldoet.
– Als de projectmanager een deelproject leidt moet het bovenliggende hoofdproject minimaal aan de B-eisen voldoen (= complexiteit minimaal 25).

– Het assessmentinterview kan – indien de kandidaat niet slaagt – met ingang van ICB4 eenmaal worden overgedaan (daarvoor gelden de reguliere tarieven).  Bezwaar maken is hiervoor niet meer nodig. Bezwaar maken blijft gewoon mogelijk, tegen dezelfde regels.

 

IPMA B

IPMA B-Projectmanagement

Het Referentiedocument wordt vervangen door een Ervaringsdocument en een Zelfassessment. Verder leveren kandidaten in fase 1 een Managementsamenvatting in. Deze drie documenten worden door ons beoordeeld. Na goedkeuring leggen kandidaten een theorie-examen af. Dit examen is open boek en bestaat uit open vragen en korte casussen en duurt 3 uur. Als het examen met goed gevolg is afgelegd kunnen kandidaten verder met het traject en leveren zij een Projectrapport in. In tegenstelling tot bij IPMA level C vormt het theorie examen geen los traject en ontvangen kandidaten geen deelcertificaat. Meer info vindt u op: IPMA B-project onderdelen ICB4

De kosten van het traject worden vooraf in één keer betaald. Indien uw toelaatbaarheid tot een volgende fase (definitief) als onvoldoende is beoordeeld, ontvangt u de kosten van de vervolgfasen retour. Meer informatie over kosten vindt u op Tarieven ICB4. Het assessmentinterview kan – indien de kandidaat niet slaagt – met ingang van ICB4 eenmaal worden overgedaan (daarvoor gelden de reguliere tarieven).  Bezwaar maken is hiervoor niet meer nodig. Bezwaar maken blijft gewoon mogelijk, tegen dezelfde regels.

 

IPMA-B-Programma- en Portfoliomanagement

Per 1 december is het mogelijk om te certificeren volgens de domeinen programma en portfolio op IPMA A en B. Meer info vindt u onder Certificeringsniveaus

 

IPMA A

Certificeren op IPMA A niveau wordt mogelijk voor projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers. De in te vullen documenten veranderen. Conform IPMA C en B vullen kandidaten een Ervaringsdocument,  Zelfassessment en Managementsamenvatting in.

Introductie van IPMA-A-Programma- en Portfoliomanagement ICB4 vindt plaats in de loop van 2017.

Het assessmentinterview kan – indien de kandidaat niet slaagt – met ingang van ICB4 eenmaal worden overgedaan (daarvoor gelden de reguliere tarieven).  Bezwaar maken is hiervoor niet meer nodig. Bezwaar maken blijft gewoon mogelijk, tegen dezelfde regels.

 

IPMA PMO

Het IPMA PMO-examen is aangepast aan de nieuwe competentie-elementen en Eindtermen op basis van de ICB4.

Examens volgens ICB4 afleggen kan sinds 1 januari 2017. Meer informatie is te vinden op de pagina IPMA PMO. Voor proefexamens kunt u rechtstreeks naar Downloads PMO (tabblad ICB4).

 

Hercertificeren

Net als onder de ICB3 zijn IPMA certificaten nog steeds 5 jaar geldig (met uitzondering van het deelcertificaat C-theorie). Hercertificeren blijft mogelijk ongeacht de ICB versie van de initiële certificering. Per 1 december is hercertificeren volgens ICB4 gestart. Vanaf 1 april 2018 is hercertificering alleen nog mogelijk op basis van de ICB4.

 

Eindtermen

De Eindtermen ICB4 zijn vastgesteld in samenspraak met een aantal hogescholen, relaties en keurmerk-opleiders.

 

 

Inschrijven ICB4

Kandidaten IPMA Projectmanagement die zich inschrijven vanaf 1 januari 2017 doen volgen het traject volgens de ICB4. Inschrijven volgens ICB3 is niet meer mogelijk. Alleen voor herexamens kan nog volgens de ICB3 worden ingeschreven; zie uitfaseren ICB3.

 

Uitfaseren ICB3

IPMA-D, C-theorie

Inschrijven voor een theorie-examen volgens ICB3 was mogelijk tot en met 31 december 2016. Examens die nu gepland worden zijn automatisch volgens ICB4, ongeacht de keuze bij aanmelden.

Doet u voor 1 april 2017 ICB3 examen en zakt u? U kunt herexamen volgens ICB3 doen door u binnen 7 dagen na ontvangst van de uitslag op te geven via: info@ipmacertificeren.nl.

 

IPMA C-assessment

Inschrijven volgens ICB3 was mogelijk tot en met 31 december 2016. Het traject dient te worden afgerond voor 1 april 2017.

 

IPMA A en B Projectmanagement

Inschrijven volgens ICB3 was mogelijk tot en met 31 december 2016. IPMA-B en -A assessments dienen binnen de geldende doorlooptijd van 6 maanden afgerond te zijn; d.w.z. vóór 1 juli 2017.

 

Planning

In onderstaande tabel staat beschreven vanaf wanneer inschrijven en examen doen volgens ICB4 mogelijk is en tot wanneer inschrijven en examen afleggen volgens ICB3 kan. Houd deze pagina in de gaten voor eventuele wijzigingen.

1 januari 2017

Inschrijven voor examens/assessments ICB3 Projectmanagement niet meer mogelijk.

1 april 2017

Examens/assessments Projectmanagement volgens ICB3 niet meer mogelijk.

1 december 2017

Examens/assessments afleggen volgens ICB4 Programma- en Portfoliomanagement (A&B) mogelijk.
1 december 2017 Hercertificeren ICB4 gestart. ICB3 documenten inleveren kan tot en met 31 maart 2018

 

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
Wilt u meer weten over de ICB4? Download de digitale versie van de ICB4.

Naast de ICB4 is er ook een (publieksversie) van de ICR4 uitgebracht. ICR staat voor International Certification Regulations en biedt een overzicht van het IPMA certificeringsproces. Een digitale versie van de ICR4 is aan te vragen op de website van IPMA International.