Disclaimer

Voor deze site gelden de volgende regels en voorwaarden:

 1. IPMA Certificering Nederland (hierna: IPMA Certificering) beoogt met deze website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Daarnaast biedt IPMA Certificering op de website aanvullende informatie over onderwijs gerelateerde onderwerpen. De website geeft geen advies. IPMA Certificering streeft naar correcte informatievoorziening via de website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is. IPMA Certificering behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden IPMA Certificering op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website. IPMA Certificering sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website.

 2. De website van IPMA Certificering verwijst door middel van een hyperlink naar andere websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. IPMA Certificering is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat IPMA Certificering gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

 3. De website van IPMA Certificering is volledig juridisch intellectueel eigendom van IPMA Certificering. IPMA Certificering behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van IPMA Certificering. IPMA Certificering verleent website-bezoekers het recht om de informatie van deze website, in welke vorm dan ook,  uitsluitend voor interne bedrijfsvoering of privé-doelstellingen te gebruiken. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden.

 4. Op delen van de website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een forum. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan de website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de website of van IPMA Certificering. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:

  -  de deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen;
  -  deelname aan de website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer;
  -  de deelnemer vrijwaart IPMA Certificering voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
  -  IPMA Certificering behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen.

 5. IPMA Certificering verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 6. Door het bezoeken van de website van IPMA Certificering of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website, in welke vorm dan ook, gaat u akkoord met dit Website Reglement. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van IPMA Certificering niet te bezoeken.

 7. Door het bezoeken van de website van IPMA Certificering of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website, in welke vorm dan ook, gaat u akkoord met dit Website Reglement. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van IPMA Certificering niet te bezoeken.